Hơn 100 ha rừng ở Quảng Nam bị cháy

8

Nguồn: VTC14