Để người dân không đơn độc trong cuộc chiến chống ô nhiễm