Xây dựng Chương trình hành động phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát dự thảo Chương trình hành động tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông báo nêu rõ, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ.

Để phù hợp với các quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tính khả thi của Chương trình hành động tổng thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát dự thảo Chương trình hành động tổng thể.

Trong đó, tập trung rà soát các nhiệm vụ trong dự thảo Chương trình hành động tổng thể, đảm bảo các nhiệm vụ rõ ràng, ngắn gọn, phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định của pháp luật khác có liên quan, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, tài nguyên và môi trường…

Rà soát các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cơ chế chính sách cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung xây dựng một số chính sách thực sự cần thiết, tính khả thi cao, tránh dàn trải.

Xác định rõ cơ quan thực hiện, cấp có thẩm quyền ban hành và thời gian thực hiện các nhiệm vụ theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2020, 2021 đến 2030 và định hướng giai đoạn sau năm 2030 phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện. Trong đó cần khẩn trương hoàn thiện, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, chuyên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; chỉ ghi nguồn vốn đã có kế hoạch bố trí vốn cho những nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Nguồn: