Gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng

Bộ Xây dựng đã có công văn 205/BXD-VLXD gửi doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 về việc gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho.

Để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đồng ý gia hạn thời gian xuất khẩu đá khối tồn kho với khối lượng là 3.973,83m3 cho doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2017.

Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đồng thời có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng khối lượng và tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho 6 tháng/1 lần.