Vẫn còn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép tại Phú Quốc