Hoang mang khi gần 1 triệu m3 bùn thải được đổ ra biển