Công cụ đánh giá tác động môi trường trong vai trò giám sát và bảo vệ môi trường