Winrock tuyển Chuyên gia

Tổ chức Winrock Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn trong nước về kinh tế lâm nghiệp và 01 Tư vấn trong nước về lâm sinh và quản lý tài nguyên
để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi những quy định về phát triển rừng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến cả hai địa chỉ email: Vụ Phát triển rừng, TCLN/Bộ NN&PTNT: quachdaininh@yahoo.com; Winrock International/VFD Project: winrockvfd@gmail.com trước 17h ngày 21/08/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.