Khai thác khoáng sản ở Hà Giang: Dân thiệt hại và trách nhiệm của quản lý nhà nước