Sơn La: Tăng cường trách nhiệm của các địa phương trong quản lý khoáng sản

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 3900/UBND-KT, về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản.

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Sơn La kiểm tra thực địa khu vực khai thác cát tại huyện Sông Mã. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Thời gian qua, theo nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí, còn diễn ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn một số huyện như Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu, Sông Mã, Bắc Yên…

Để tiếp tục thực hiện tốt quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, khoáng sản đến toàn thể nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, tham gia tích cực, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nắm được tình hình. Trên cơ sở đó, có kế hoạch và biện pháp tổ chức kiểm tra, xử lý hiệu quả các vi phạm về đất đai, khai thác khoáng sản trái phép.

Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nội dung ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 29/1/2021 về tăng cường vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn và quy chế phối hợp trong bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh địa giới hành chính (đối với các huyện có ranh giới giáp ranh với các huyện thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái).

Chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để giải tỏa, ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện; xử lý nghiêm các vi phạm; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý khoáng sản trên địa bàn. Định kỳ 1 quý/1 lần (trước ngày 25 của tháng cuối quý), Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở TN&MT).

Sơn La giao các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến các bản, tổ, tiểu khu; vận động nhân dân không khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi và khoáng sản trái phép. Phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trên địa bàn và các xã thuộc các địa phương khác trong khu vực giáp ranh. Ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép ngay sau khi phát hiện; xử lý nghiêm các vi phạm; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND cấp trên để xem xét, xử lý.

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về quản lý khoáng sản trên địa bàn. Định kỳ 1 quý/1 lần (trước ngày 20 của tháng cuối quý), báo cáo với Chủ tịch UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở TN&MT theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 1 quý/1 lần (trước ngày 30 của tháng cuối quý) với Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết đánh giá việc ký cam kết của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực khoáng sản.

Các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản theo quy chế phối hợp và phương án quản lý khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) định kỳ 1 quý/1 lần (trước ngày 25 của tháng cuối quý).