Chúng tôi không sử dụng mật gấu và mong bạn cũng vậy