Hà Nội khắc phục ô nhiễm làng nghề và hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu

ThienNhien.Net – Ngày 24/1, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 565/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2015.

Theo quyết định, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại 35 làng nghề cần xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố và đề xuất phương án xử lý từ quý III/2012 đến quý IV/2013; xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường 2 làng nghề ô nhiễm môi trường, qua đó đề xuất cơ chế triển khai xử lý môi trường cho các làng nghề trong giai đoạn tiếp theo được thực hiện trong năm 2014-2015; quan trắc giám sát chất lượng môi trường trong, cũng như sau việc khắc phục ô nhiễm và xin xác nhận hoàn thành các nội dung xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, xây dựng cơ chế triển khai nhân rộng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cộng đồng về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường tại các khu vực làng nghề triển khai trong năm 2014-2015.

Liên quan đến nhiệm vụ cải thiện, phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu gồm: Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các điểm tồn lưu, triển khai đánh giá, phân loại và xử lý tại một số điểm tồn lưu ô nhiễm nghiêm trọng nhất triển khai thực hiện trong quý III/2012 đến quý IV/2014; xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu triển khai trong năm 2015.  

Mục tiêu của kế hoạch, nhằm đánh giá, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; đồng thời ngăn chặn sự phát sinh của các khu vực bị ô nhiễm; đề xuất các phương án giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường, triển khai xây dựng hệ thống khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường điển hình đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng.