Bảo tồn và phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang

ThienNhien.Net – Đây là chủ đề hội thảo dự kiến được tổ chức tại Phú Quốc vào trung tuần tháng 12/2012 do Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang thực hiện.

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, Hội thảo sẽ tập trung xoay quanh các chủ đề về tổng quan giá trị đa dạng sinh học, di sản văn hóa, danh thắng Khu dự trữ sinh quyển; bảo tồn và phát huy giá trị Khu dự trữ gắn với mục tiêu phát triển du lịch, sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương; đề xuất các chính sách, giải pháp, cách thức quản lý phù hợp; định hướng hợp tác nghiên cứu, vận động đầu tư phục vụ việc bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển.