Tập trung quản lý chất thải nguy hại, chất thải điện tử

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực triển khai việc hướng dẫn và thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trong đó tập trung vào các biện pháp quản lý mới liên quan đến quản lý chất thải nguy hại và chất thải điện tử, thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đồng thời khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy giảm thiểu, phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng và tái chế đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định theo thẩm quyền việc giao thêm trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thông tin về quản lý chất thải nguy hại và thực hiện chức năng Văn phòng thực hiện Công ước Basel (Kiểm soát chất thải xuyên biên giới) cho đơn vị quản lý chức năng thuộc Bộ; hoặc lập bộ phận chuyên trách đáp ứng yêu cầu hoạt động, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc không tăng thêm bộ máy tổ chức, không tăng thêm biên chế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải rà soát các quy định về hải quan, vận tải biển quốc tế và Công ước Basel để giải quyết vấn đề hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu.