Hà Nội: Điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước

Ngày 31-3, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1078/UBND-ĐT, chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn thành phố Hà Nội quản lý, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29-7-2019 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì rà soát, điều tra, kiểm kê, đánh giá và thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước, trầm tích, chế độ thủy văn, đa dạng sinh học và mối đe dọa tại các vùng đất ngập nước chưa thực hiện trên địa bàn thành phố; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia. Đồng thời chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo về vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn thành phố trình UBND thành phố để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20-11-2020; căn cứ kết quả điều tra, khảo sát và triển khai các nhiệm vụ, đưa cơ sở dữ liệu các vùng đất ngập nước vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của thành phố…

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham gia góp ý trong việc xây dựng quy hoạch thành phố để lồng ghép nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quy hoạch cấp thành phố; tham gia góp ý việc xây dựng quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn thành phố…