Bộ NN&PTNT tổng rà soát các dự án nông, lâm, thủy lợi, nước sạch

ThienNhien.Net – Ngày11/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành văn bản số 2738/IBNN-HTQT yêu cầu các ban quản lý các dự án nông, lâm, thủy lợi và nước sạch đang thực hiện các dự án bằng nguồn vốn vay ODA rà soát, kiểm tra lại việc sử dụng, quản lý nguồn vốn này.

Bộ đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai các dự án đang thực hiện, cập nhật đến hết tháng 05/2012. Trong đó, tập trung vào các tồn tại, vướng mắc gây khó khăn, chậm tiến độ; đồng thời đề xuất, kiến nghị các phương án giải quyết và gửi về Bộ trước ngày 19/06.

Trên cơ sở các báo cáo gửi về, Bộ sẽ chủ trì, tổ chức Hội nghị rà soát, kiểm điểm tình hình các dự án vốn vay ODA do Bộ quản lý vào ngày 26/06/2012.