Bắc Kạn triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững

ThienNhien.Net – Ngày 04/04/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND thực hiện phân bổ vốn từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm 2012 cho huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm để triển khai thực hiện các các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, với tổng số vốn là 11.950.000.000 đồng.

Theo đó, huyện Ba Bể được phân bổ 6.950.000.000 đồng; huyện Pác Nặm 5.000.000.000 đồng.

Tại quyết định, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Pác Nặm và Uỷ ban nhân dân huyện Ba Bể có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được phân bổ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.