Bình Thuận: Ban hành Quy định về giá cho thuê rừng

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 ban hành Quy định về giá cho thuê rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, đơn giá cho thuê rừng được xác định tùy thuộc vào loại rừng, trạng thái rừng, trữ lượng, chất lượng lâm sản và mục đích sử dụng rừng cho thuê. Tiền cho thuê rừng được tính bằng đơn giá cho thuê rừng nhân với diện tích cho thuê rừng.

Quyết định này được áp dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng có thu tiền thuê rừng; các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Rừng được cho thuê gồm các loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.