Bổ sung quy hoạch bảo vệ phát triển rừng Lâm Đồng

ThienNhien.Net – Thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cơ bản nhất trí với các nội dung đề xuất, riêng với công tác bảo vệ rừng và tổng nguồn vốn đầu tư, Bộ đề nghị địa phương cân nhắc, bổ sung cho phù hợp.

Cụ thể, Bộ đề nghị tỉnh Lâm Đồng quy hoạch bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng trồng mới, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trong kỳ quy hoạch. Về tổng vốn, địa phương cũng cần tính toán, cân đối cho phù hợp với diện tích rừng hiện có và nội dung quy hoạch.

Ngoài ra, tỉnh cần bổ sung, chỉnh sửa một vài số liệu về hiện trạng rừng trong năm 2010 cũng như hoàn thiện nhận xét, đánh giá việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trong giai đoạn 2001-2010.

Theo mục tiêu quy hoạch đề ra, Lâm Đồng phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên 61% vào năm 2020, đồng thời tập trung bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái và cung cấp dịch vụ môi trường rừng nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh lâm nghiệp bền vững.

Tỉnh cũng dự kiến trồng 17.024 ha rừng tập trung; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng (6.100 ha); mở rộng 4.979 ha rừng sản xuất; trồng cây phân tán (0,439 triệu cây); xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh với việc duy trì hệ thống vườn ươm hiện có và xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ công tác bảo vệ rừng.