Huế phát triển lâm sinh tổng hợp vùng ven biển và đầm phá

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa – Thiên Huế vừa phê duyệt chủ trương cho phép các huyện vùng ven biển đầm phá xây dựng các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá theo hướng dự án lâm sinh tổng hợp, bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây tạo ao nuôi sinh thái, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ phát triển rừng và du lịch sinh thái.

Các đơn vị nằm trong danh sách này bao gồm huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc và Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương và đơn vị nêu trên sẽ tự tạm ứng ngân sách để tổ chức lập dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đồng thời xem xét, tham mưu cân đối kinh phí chuẩn bị cho việc đầu tư các dự án trong năm 2012.