Lập đoàn giám sát về sử dụng đất thu hồi từ các nông, lâm trường tại Đắk Nông

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ đánh giá tổng thể các kết quả, các tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Đắk Nông, sau khi tái lập tỉnh (năm 2004), Đắk Nông có 16 nông, lâm trường quốc doanh với tổng diện tích đất được giao hơn 340.000ha, chiếm hơn 50% tổng diện tích của tỉnh.

Sau khi thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, tổng diện tích đất các nông, lâm trường quản lý giảm còn hơn 282.000 ha, phần còn lại với hơn 58.000 ha được giao về địa phương quản lý.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các nông, lâm trường giai đoạn 2016-2021. Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông làm Trưởng đoàn

Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các nông, lâm trường giai đoạn 2016-2021 sẽ đánh giá tổng thể các kết quả, các tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp; nông, lâm trường giao về địa phương quản lý trong thời gian tới.

Việc giám sát các nội dung trên đây sẽ liên quan tới các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố; các công ty nông, lâm nghiệp và một số đơn vị liên quan. Thời gian từ tháng 5-12/2022.