Quảng Trị duyệt kế hoạch trồng rừng sản xuất ở Vĩnh Linh

ThienNhien.Net – Kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2011 của Ban quản lý dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Vĩnh Linh vừa được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt về mặt thiết kế và giá trị dự toán.

Theo đó, phần thiết kế sẽ do Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế Nông lâm Quảng Trị đảm nhiệm. Còn tổng vốn dự án sẽ được trích từ Chương trình bảo vệ và phát triển rừng kế hoạch năm 2011, trong đó riêng phần giá trị dự toán do Nhà nước hỗ trợ vào khoảng 310 triệu đồng.

Chủ đầu tư  là Ban quản lý dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành trồng 200 ha rừng tại nhiều tiểu khu thuộc xã Vĩnh Tú và Vĩnh Hà.