Gia Lai: Thanh tra toàn diện tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai

Theo Quyết định số 26/QĐ-TTr, Thanh tra tỉnh Gia Lai sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai.

Quyết định số 26/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lương Ý

Tại Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 19/3/2019 của Thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ: Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai.

Thời điểm thanh tra từ năm 2013 đến năm 2018.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trước đó, vào tháng 10/2018, UBND tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nội dung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Gia Lai là tập trung thanh tra toàn diện các Ban Quản lý Rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.