Sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm vượt mức cho phép

Sự biến đổi của những dòng sông gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và tài sản. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, khi Trạm quản lý đập Nhật Tựu mở, nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ, Đáy chạy qua địa bàn tỉnh Hà Nam gây ô nhiễm môi trường quan trong.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam cho biết, hồi 8h ngày 06/06/2011, Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam đã tiến hành lấy mẫu nước tại cống Nhật Tựu, nước sông có màu đen xám, bốc mùi hôi. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ chất ô nhiễm vượt nhiều lần so với mức cho phép.

Nước sông đã bị ô nhiễm trên cấp báo động 3 theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh. Amoni là 12,3 mg/l-N vượt 123 lần, COD là 48 mg/l vượt 4,8 lần, ôxy hoà tan là 1,6 mg/l nhỏ hơn 3,75 lần giới hạn cho phép loại A1 theo Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nam đã đề nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho nhân dân địa phương có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản. Đồng thời, Công ty cấp nước Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.