Nam Định: Ban hành chiến lược quản lý chất thải nguy hại

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành chiến lược quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn và yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm việc quản lý chất thải nguy hại (CTNH) để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2010 ngăn chặn cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do CTNH; quản lý và kiểm soát thấp nhất là 80% lượng CTNH phát sinh để xử lý đạt tiêu chuẩn do Nhà nước quy định; xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý tốt về mặt môi trường đối với CTNH và hỗ trợ ngành công nghiệp phát triển bền vững.

Nam Định là tỉnh có 85% dân số ở nông thôn, gần 100 làng nghề và công tác bảo vệ môi trường chưa được coi trọng nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 21% tổng số làng nghề. Vệ sinh môi trường tại khu vực nông thôn cũng trở thành vấn đề cần quan tâm : khối lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tại khu vực nông thôn hàng năm lên tới 300 tấn, toàn tỉnh chỉ có 52,4% số xã tổ chức thu gom rác thải, 100% số xã trong tỉnh chưa có điều kiện xử lý nước thải.

Ngoài ra, tại 20 khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Nam Định việc xử lý khí thải, chất thải của các doanh nghiệp cũng chưa được quan tâm, thực hiện đúng mức… Đây là nguyên nhân làm môi trường ô nhiễm nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người dân. Việc tăng cường quản lý CTNH là phản ứng tích cực của Nam Định nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ con người.

Theo chiến lược quản lý CTNH của Nam Định, phải có ít nhất 90% cơ sở công nghiệp phát sinh CTNH được cấp giấy phép về CTNH; 80% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề phát sinh CTNH được thu gom, xử lý theo quy định…

Tỉnh đang triển khai xây dựng và ban hành quy chế về quản lý CTNH; thiết lập cơ chế thanh tra và thực thi về CTNH; xây dựng bộ tiêu chuẩn về CTNH; lập điều tra tổng thể danh sách và lượng CTNH phát sinh. Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý CTNH; tổ chức nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, quản lý môi trường, thanh tra; phổ biến, tuyên tuyền áp dụng công nghệ sạch và chương trình sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh…