Spark nhận đề xuất sáng kiến xã hội 2011

Chương trình Sáng kiến Tia Sáng – SPARK hiện đang bắt đầu nhận các đề xuất sáng kiến xã hội của năm 2011.
Spark hỗ trợ dưới những hình thức sau đây:
– Xây dựng năng lực và tư vấn chuyên môn theo nhu cầu trong các lĩnh vực như kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, chuyên môn kỹ thuật và quản lý tài chính.
– Hỗ trợ phần kinh phí ban đầu để thuê các dịch vụ và triển khai các hoạt động phát triển năng lực giúp nhân rộng giải pháp/mô hình kinh doanh, tối đa là 500.000.000 VN đồng cho một Đề xuất được chọn.
– Kết nối các Doanh nghiệp xã hội với các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực và các nhà đầu tư tiềm năng.
Ứng viên là cá nhân hoặc các tổ chức lợi nhuận hay phi lợi nhuận của Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc xã hội dân sự có thể nộp đề xuất theo Biểu mẫu quy định đến địa chỉ email: nopdexuat@spark.org.vn (không cần gửi bản cứng qua bưu điện) trước 17h00 giờ, ngày 24/6/2011.
Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu tại website của Spark tại địa chỉ: http://spark.org.vn/Thong_bao_ve_dot_moi_nop_de_xuat_sang_kien_xa_hoi_nam_2011_cua_Spark-details.aspx