Điều tra tài nguyên, môi trường biển để lập quy hoạch phát triển

ThienNhien.Net – Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển sáng 26/10 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 5 năm (2006-2010) và xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh các dự án cho phù hợp tiến độ và hiệu quả.


Xác định rõ nguồn tài nguyên biển

“Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 03/2006. Trong thời gian qua, đã có 18 dự án thành phần được các bộ, ngành, địa phương triển khai và đã mang lại hiệu quả nhất định.

Đánh giá chung sau 4 năm thực hiện cho thấy, công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có thể khai thác, sử dụng, phục vụ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong việc hoạch định chính sách, lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trên biển, đảo.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là phần lớn các dự án triển khai chưa đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Trong 18 nhiệm vụ, dự án đã được duyệt với tổng kinh phí 1.863 tỷ đồng, đến hết năm 2010 mới thực hiện đạt khoảng 1.170 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính của tình trạng chậm trễ là do việc xây dựng và trình phê duyệt dự án chậm, việc giải ngân của các dự án chưa kịp thời không phải do thiếu kinh phí mà là các bộ, ngành chủ trì chỉ đạo triển khai chưa thực sự quyết liệt.

Bên cạnh đó, một số bộ, ngành được giao chủ trì các dự án chưa quán triệt đúng tinh thần của Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg, chưa quán triệt đầy đủ các quy định liên quan, một số chủ dự án còn thiếu chủ động, lúng túng trong việc tập hợp lực lượng thực hiện, công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên và môi trường biển liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều bộ, ngành nhưng chưa có sự phối hợp kết hợp tốt giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh tiến độ cho phù hợp

Cùng trong buổi họp ngày 26/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển, tập trung rà soát, điều chỉnh các dự án cho phù hợp tiến độ và hiệu quả.

Cụ thể, tháng 06/2011 thực hiện sơ kết toàn bộ Đề án tổng thể, chỉ rõ những tồn tại trong công tác triển khai để đề ra giải pháp khắc phục, xây dựng tiến độ cụ thể, chi tiết mang tính pháp lệnh để khắc phục nhược điểm chậm trễ trong xây dựng kế hoạch triển khai các dự án giai đoạn 2011-2015.

Các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án chủ trì, xây dựng cơ chế hậu kiểm nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Đề án tổng thể. Đồng thời, khẩn trương xây dựng danh mục đề án mới trong giai đoạn tiếp theo.

Văn phòng Ban chỉ đạo phối hợp đẩy nhanh thẩm định, nghiệm thu các kết quả dự án, thẩm định, phê duyệt các dự án bổ sung, cũng như tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc Quyết định số 796/QĐ-TTg về Chương trình nghiên cứu điều tra cơ bản về tiềm năng hydrate ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan chủ trì và các chủ dự án chuyển giao kết quả điều tra hàng năm để cập nhật và tích hợp cơ sở dữ liệu phục vụ cho các Bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng kịp thời các kết quả của các dự án.

Kết quả thực hiện: 1 dự án kết thúc đúng tiến độ. Một số dự án đang ở giai đoạn kết thúc: Dự án “Xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam” đã trình Ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa của Liên Hợp Quốc (tháng 05/2009) về ranh giới ngoài thềm lục địa của Việt Nam; Dự án “Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam” đã điều tra, đánh giá được tài nguyên vị thế và cảnh quan sinh thái vùng ven bờ biển; Dự án “Xây dựng hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản và điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường các vùng biển Việt Nam” đã bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất về một số đặc trưng tự nhiên các vùng biển, hải đảo Việt Nam.