Sơ kết 2 năm triển khai quyết sách về “tam nông”

ThienNhien.Net – Sau 2 năm thực hiện, quyết sách về “tam nông” của Chính phủ bước đầu đã cho thấy những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chương trình, đề án còn tiến hành chậm, chưa đúng kế hoạch.


Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi sơ kết đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã đề ra Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với mục tiêu đến năm 2020, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn; đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa tới hầu hết các xã và cơ bản có đường ô tô tới các thôn, bản; xây dựng cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và hạ tầng nghề cá; cấp điện sinh hoạt cho hầu hết dân cư, các cơ sở công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; đảm bảo cơ bản điều kiện học tập chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao ở hầu hết các vùng nông thôn tiến gần tới mức các đô thị trung bình…

Thực hiện Nghị quyết quan trọng này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008, với mục tiêu cơ bản của tổng thể Chương trình “tam nông” là hướng tới nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng hơn 2,5 lần so với hiện nay. Đồng thời, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình hành động của Chính phủ có đến 48 quy hoạch, chương trình, đề án cụ thể đã được phân công cho các Bộ, ngành triển khai từ nay đến năm 2020, nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại.

Theo kế hoạch, hầu hết các chương trình, đề án này đã được trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong 2 năm qua (2008-2009).

Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, nhiều chương trình, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt nhưng lại bị chậm được hướng dẫn và tổ chức triển khai ở các Bộ, ngành; thậm chí có một số chương trình, đề án chưa trình theo đúng kế hoạch được giao.

Bởi vậy, đầu năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ các chương trình, đề án đã được Thủ tướng cho ý kiến và cả các chương trình, đề án chưa trình theo nhiệm vụ được giao năm qua. Thời gian trình là ngay trong quý I/2010.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho nông dân, nông thôn phát triển, như Quyết định 497/QĐ-TTG ban hành ngày 17/04/2009 nhằm hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn.

Theo báo cáo đánh giá tổng hợp của Bộ Công Thương, trong khoảng thời gian ngắn (8 tháng) kể từ khi ban hành đến khi được sửa đổi, việc hỗ trợ lãi suất cho vay theo Quyết định 497 đã hỗ trợ được đúng đối tượng, đặc biệt là các hộ gia đình và cá nhân ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm và thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng.

Số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tổng dự nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 497 đến ngày 31/12/2009 đạt trên 776 tỷ đồng.