UN-REDD tuyển cán bộ tư vấn

Chương trình Hợp tác Liên Hiệp Quốc về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển tại Việt Nam (chương trình UN-REDD Việt Nam) cần tuyển một số cán bộ tư vấn có khả năng phát triển chương trình REDD quốc gia. Hạn nộp hồ sơ: 15/6/2010.


I. Nhóm 1

 

Chương trình Hợp tác Liên Hiệp Quốc về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển tại Việt Nam (gọi tắt là chương trình UN-REDD Việt Nam) sẽ tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp để phát triển REDD ở Việt Nam thông qua việc tăng cường năng lực ở hai cấp độ. Chương trình tăng cường năng lực ở cấp độ quốc gia cho phép Chính phủ Việt Nam, Tổng Cục Lâm Nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đặc biệt là các đầu mối REDD,  phối hợp, thành lập và quản lý các công cụ để thực hiện một chương trình REDD hiệu quả, minh bạch, công bằng, có khả năng đo lường giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, chuyển giao các khoản thanh toán quốc tế về việc bảo tồn carbon cho các bên liên quan của địa phương. Chương trình sẽ củng cố năng lực ở cấp địa phương thông qua dự án thí điểm ở hai huyện của Lâm Đồng, thể hiện cách tiếp cận hiệu quả đối với biện pháp lập kế hoạch và triển khai giảm khí thải, bao gồm theo dõi C-stocks, và đảm bảo việc phân chia lợi ích công bằng. Chương trình UN-REDD cũng cung cấp thông tin giúp xác định vai trò của REDD trong việc giảm rò rỉ khí thải từ các khu rừng.

 

Chương trình UN-REDD đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng phát triển chương trình REDD Quốc Gia.

 

01 Tư vấn quốc gia về tổ chức Lâm nghiệp

01 Tư vấn quốc gia về quản lý thông tin lâm nghiệp

01 Tư vấn quốc gia về các tổ chức Chính phủ


II. Nhóm 2

 

Hoạt động đầu tiên do UN-REDD hỗ trợ tại Việt Nam là đánh giá nhu cầu và khó khăn khi thiết lập một hệ thông phân phối lợi ích (BDS) phù hợp với REDD+. Đây là một phần trong nghiên cứu nền tảng về quá trình thích ứng với REDD+ ở bất cứ quốc gia nào. Nghiên cứu ở Việt Nam thể hiện sự phân tích toàn diện những vấn đề mà một chương trình quốc gia BDS REDD cần giải quyết. Nghiên cứu cần xem xét những yếu tố BDS phù hợp với REDD ở Việt Nam, xác định những hạn chế và rào cản đối với hệ thống, xác định những phương pháp vượt qua hạn chế, rào cản nói trên và trong một số trường hợp đưa ra gợi ý giải pháp. Tuy nhiên, có một số hoạt động cần phân tích thêm như soạn thảo văn bản pháp luật, xem xét và đánh giá những chương trình, sáng kiến hiện tại, phân tích các chính sách, nghiên cứu những vấn đề cụ thể, thí điểm và thiết kế những cơ chế giám sát, khiếu nại. Do đó, chương trình UN-REDD đang tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực để thực hiện những nhiệm vụ trên, bao gồm:

01 Tư vấn quốc gia phụ trách việc xem xét, đánh giá chương trình và sáng kiến BDS hiện tại
01 Tư vấn quốc gia định lượng chi phí liên quan đến BDS phù hợp với REDD+
01 Tư vấn quốc gia thiết kế cơ chế theo dõi các hoạt động và giải ngân của REDD+ cũng như cơ chế khiếu nại.


Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ ghi rõ Vị trí dự tuyển, bao gồm: thư bày tỏ nguyện vọng, sơ yếu lý lịch và các bằng cấp có liên quan  tới địa chỉ sau:

Chương trình UN-REDD Việt Nam

Phòng 805, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Hà Nội.

Email: admin-unredd@undppartners.org

 

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2010.