Thành lập Viện Hóa sinh biển

ThienNhien.Net – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Viện Hóa sinh biển trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.


Viện Hóa sinh biển là tổ chức nghiên cứu và phát triển, có chức năng nghiên cứu cơ bản và dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực hóa sinh biển.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Viện Hóa sinh biển nói trên.

Như vậy, tính đến nay, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 31 Viện nghiên cứu và 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 9 doanh nghiệp nhà nước, trên 20 liên hiệp sản xuất và đơn vị trực thuộc các Viện chuyên ngành.

Các đơn vị của Viện đóng tập trung tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Huế. Viện còn có hệ thống gần 50 đài, trạm quan trắc và cơ sở trạm trại thực nghiệm phân bố trên khắp cả nước để khảo sát, điều tra, thu thập số liệu, triển khai thực nghiệm về địa chất, địa từ, địa động lực, địa lý, môi trường, tài nguyên và thử nghiệm vật liệu.