Phần Lan hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu khoa học

ThienNhien.Net – Chính phủ Phần Lan sẽ viện trợ không hoàn lại 3 triệu Euro giúp Việt Nam triển khai dự án Đối tác đổi mới sáng tạo, được thực hiện từ tháng 08/2009 và kết thúc vào 2012. Hiệp định song phương về dự án này vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan ký kết tại Hà Nội.


Chương trình Hợp tác Sáng tạo nhằm mục đích hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình tiến tới một nền kinh tế tri thức công nghiệp hóa, thu nhập trung bình vào năm 2020.

Các mục tiêu chính của Chương trình bao gồm tăng cường môi trường thể chế cho sáng tạo tại Việt Nam, tăng cường năng lực quản lý khoa học công nghệ của các cơ quan hữu quan của Việt Nam và đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước và tư nhân thông qua diễn đàn đổi mới sáng tạo.

Dự án được thực hiện gồm 4 phần, tập trung vào việc giúp Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh các hệ thống văn bản pháp luật, trọng tâm là khuyến khích đổi mới sáng tạo trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp.

Đội ngũ quản lý khoa học và công nghệ, nhất là đội ngũ quản lý các Bộ, các trường, các sở và doanh nghiệp sẽ được nâng cao năng lực quản lý.

Dự án cũng sẽ xây dựng một diễn đàn đổi mới sáng tạo mở. Đây sẽ là nơi gặp gỡ đối thoại giữa các nhà làm chính sách với các trường, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo.