MRC khởi động Chương trình tăng cường năng lực tổng hợp

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các Ủy ban sông Mê Kông Quốc gia cùng các cơ quan thành viên trong việc đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan của sông Mê Kông, Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế (MRC) đã đề ra Chương trình tăng cường năng lực (ICBP), giai đoạn 2009 – 2013. Hội thảo khởi động đã được tổ chức ngày 20/01/2010 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.


Với mục tiêu nhằm giới thiệu Chương trình giai đoạn 2009-2013, xem xét kế hoạch và các bước thực hiện Chương trình, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận kế hoạch thực hiện quốc gia, các cơ chế trong việc điều phối ở cấp quốc gia, cũng như gắn kết giữa các hoạt động tăng cường năng lực, đào tạo cấp vùng và quốc gia.

Bên cạnh đó, các hoạt động tăng cường năng lực và đào tạo hiện nay của chương trình quy hoạch phát triển lưu vực, chương trình quản lý thông tin và kiến thức, chương trình quản lý và giảm nhẹ lũ gắn với ICBP…, đã được các đại biểu thảo luận và góp ý kiến.

Hội thảo cũng đánh giá cao thành tựu của ICBP trong việc tăng cường năng lực và kỹ năng cho cán bộ của Ban Thư ký Mê Kông, các Ủy ban sông Mê Kông Quốc gia và các cơ quan thành viên; hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược MRC giai đoạn 2011-2015 và các chức năng cơ bản của MRC, cũng như việc thực hiện các nguyên tắc của quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở hạ lưu sông Mê Kông.

Với việc lồng ghép các hoạt động tăng cường năng lực và đào tạo riêng lẻ vào một chương trình toàn diện, ICBP sẽ giúp MRC, các Ủy ban sông Mê Kông Quốc gia và các cơ quan thành viên nâng cao năng lực góp phần đạt được các mục tiêu của Ủy hội.