Khởi động giải thưởng Daniel Pearl 2010

Daniel Pearl 2010, giải thưởng vinh danh các nhà báo điều tra xuyên biên giới đã bắt đầu nhận bài viết. Cuộc thi dành cho các nhà báo và các nhóm phóng viên thuộc mọi quốc tịch đề cập đến vấn đề diễn ra ở ít nhất hai quốc gia về những chủ đề bức thiết nhất trên thế giới. Hạn nhận bài viết: 15/01/20010.


Thông tin chi tiết xin xem tại: http://www.publicintegrity.org/investigations/icij/awards/, hoặc liên hệ: tchen@publicintegrity.org.