Xây dựng 3 loại rừng thống nhất trong cả nước

ThienNhien.Net – Ngành Kiểm lâm đang xúc tiến xây dựng 3 loại rừng thành một hệ thống thống nhất trong cả nước. Đó là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất nhằm đánh giá những tác động của con người đối với rừng và đất lâm nghiệp.


Theo báo cáo của Cục Kiểm lâm, hiện hệ thống Rừng đặc dụng đã xây dựng được 94 khu với diện tích đất rừng 1,55 triệu ha, chiếm 13,9% diện tích có rừng trong cả nước, trong đó có 12 vườn quốc gia, 64 khu bảo tồn thiên nhiên, 18 khu văn hóa – lịch sử và môi trường. Rừng đặc dụng còn được tổ chức theo hình thức các Ban quản lý và đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Hệ thống Rừng phòng hộ quy hoạch được 6 triệu ha, trong đó rừng phòng hộ đầu nguồn chiếm 5,6 triệu ha để phòng chống cát bay, chắn sóng biển và phòng hộ môi trường.

Riêng hệ thống Rừng sản xuất hiện có 4,04 triệu ha. Toàn bộ số rừng này sẽ được giao cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Nhà nước có chính sách cho vay vốn ưu đãi và hỗ trợ tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thông tin về thị trường…

Cùng với việc tăng cường phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã, Nhà nước còn đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng bằng biện pháp giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp và khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đối với rừng nghèo kiệt.

Tính đến thời điểm này đã có 8 triệu ha rừng, chiếm 73,3% diện tích đất có rừng được giao cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quản lý, trong đó doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm 3,6 triệu ha.