Quy định về 3 Tổng cục mới thuộc ngành Nông nghiệp

ThienNhien.Net – Thủ tướng vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản. Ba Tổng cục mới được thành lập này đều trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


Về vị trí và chức năng, 3 Tổng cục nói trên thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản; chỉ đạo các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của từng Tổng cục.

Tổng cục Thủy lợi thực hiện 21 nhiệm vụ, quyền hạn

Thủ tướng giao cho Tổng cục Thủy lợi 21 nhiệm vụ, quyền hạn mang tính chất đặc thù như: phê duyệt các dự án điều tra cơ bản, dự án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi các vùng, liên tỉnh, các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phục vụ đa mục tiêu gắn với các ngành phát triển kinh tế – xã hội; khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi, cấp thoát nước, nước sạch nông thôn; phòng, chống tác hại do nước gây ra; phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; quy hoạch, điều chỉnh đê điều…

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Thủy lợi gồm 8 tổ chức giúp việc có chức năng quản lý Nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển rừng

Tổng cục Lâm nghiệp được giao 22 nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó nổi bật là các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn thiên nhiên rừng; quản lý giống cây lâm nghiệp và khai thác, sử dụng rừng hợp lý.

Tổng cục sẽ trực tiếp chỉ đạo, xây dựng, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án, cơ chế chính sách phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân ở những vùng có rừng. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng chú trọng việc xây dựng các khu rừng đặc dụng, bảo vệ những loài thực vật, động vật rừng quý hiếm.

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Lâm nghiệp có 9 tổ chức giúp việc với chức năng quản lý Nhà nước và 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Chuyên nghiệp hóa việc nuôi trồng, khai thác thủy sản

Với 21 nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của ngành được Thủ tướng giao phó, Tổng cục Thủy sản sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nhất là các giống thủy sản quý hiếm, có năng suất và mang lại giá trị kinh tế cao; hướng dẫn, tổ chức nuôi trồng, khai thác thủy sản; quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động thủy sản.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thủy sản còn có công tác chỉ đạo các hoạt động bảo đảm an toàn cho người và tàu cá khai thác thủy sản bằng cách phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan quản lý tàu cá trong vùng biên, tuyến khai thác cá; hướng dẫn thông tin liên lạc, phòng tránh thiên tai, thực hiện cứu hộ, cứu nạn tàu cá trên biển và thực hiện việc phối hợp xử lý tàu nước ngoài hoạt động nghề cá trái phép tại vùng biển của Việt Nam.

Tổng cục Thủy sản có 6 đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và có 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cả 3 Tổng cục nói trên đều có Tổng Cục trưởng đồng thời là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và có không quá 3 Phó Tổng cục trưởng.