WWF Việt Nam tuyển Cán bộ Phát triển Rừng cộng đồng

Dự án của WWF Việt Nam hiện cần tuyển một cán bộ phát triển rừng cộng đồng, làm việc tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, Lâm Đồng. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/07/2009.

Xin xem chi tiết tại TOR đính kèm.
Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về
WWF Đà Lạt
Dự án Co-management for Forest and Wildlife at Bidoup Nui Ba
National Park
DARD Lâm Đồng
14 Hùng Vương, TP Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng
Hoặc gửi thư đến: nhan.phamtrong@wwfgreatermekong.org