Công bố Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 12/01/2009, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT chính thức công bố Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức cho biết: Ngày 2/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 158/2008/QĐ – TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu với các nội dung về quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, phạm vi thực hiện, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện.

Theo đó, mục tiêu chiến lược của Chương trình là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương trong từng giai đoạn và xây dựng được kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, tận dụng cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Chương trình sẽ được thực hiện trên toàn quốc theo 3 giai đoạn: giai đoạn khởi động (2009 -2010); giai đoạn triển khai (2011 -2015); giai đoạn phát triển (sau 2015). Tổng kinh phí các nhiệm vụ, dự án thực hiện Chương trình giai đoạn từ 2009 – 2015 là 1.965 tỷ đồng.

Chương trình đưa ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ TN&MT là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình.