Từ 1/1/2009, áp dụng tạm thời thuế suất mới thuế tài nguyên

ThienNhien.Net – Để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn việc áp dụng tạm thời thuế suất thuế tài nguyên kể từ 1/1/2009 cho đến khi Nghị định quy định chi tiết có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính quy định, các loại tài nguyên áp dụng thuế suất theo mức thuế suất tối thiểu của Biểu thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên.

Theo đó, than các loại áp dụng thuế suất 4%; đá quý các loại là 10%; đất khai thác san lấp, xây đắp công trình và các loại khoáng sản không kim loại là 3 %; gỗ cành, ngọn là 10% và dầu thô là 6% (đối với hợp đồng dầu khí của dự án khuyến khích đầu tư có sản lượng khai thác đến 20.000 thùng/ngày). Riêng các mỏ dầu thô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức thuế suất thuế tài nguyên, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các loại tài nguyên khác tiếp tục thực hiện theo thuế suất quy định tại các văn bản hiện hành.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên quy định mức thuế suất thuế tài nguyên khác mức thuế suất tạm tính này thì sẽ xác định lại nghĩa vụ thuế tài nguyên của đối tượng nộp thuế theo đúng quy định của Nghị định.