Chương trình Tài trợ Nhỏ (SGP)

SGP hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức cộng đồng và tổ chức phi chính phủ tại các nước đang phát triển trong các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, giảm tác động của các tác nhân ô nhiễm môi trường, phòng chống sự thoái hóa đất đồng thời với việc phát triển những sinh kế bền vững. Thông tin chi tiết như sau:

Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) – Chương trình Tài trợ Nhỏ (SGP)

Được giới thiệu từ năm 1992, SGP hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức cộng đồng và tổ chức phi chính phủ tại các nước đang phát triển trong các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, giảm tác động của các tác nhân ô nhiễm môi trường, phòng chống sự thoái hóa đất đồng thời với việc phát triển những sinh kế bền vững. Đây là quỹ đối tác nhiều bên do UNDP triển khai. Thông tin về chương trình này xin xem thêm tại trang web http://sgp.undp.org/.

Mỗi dự án được cấp tối đa 50.000 đô la Mỹ, dành cho các dự án có nội dung như trên, đồng thời chương trình này cũng có mục tiêu tạo ra và duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực giữa các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan chính phủ và các nhà tài trợ, tạo ra các mối quan hệ đối tác và mạng lưới của các tổ chức cộng đồng và tổ chức xã hội ở cấp quốc gia và liên quốc gia.

Thông tin chi tiết về các dự án và chương trình tài trợ nhỏ của GEF tại Việt Nam xin xem tại trang web http://sgp.undp.org/index.cfm?module=SGP&page=ContactCountry&CountryID=VIE