Tiếp tục triển khai trồng mới 100.000 ha cao su ở Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Sau một thời gian tạm dừng, đề án chuyển đổi 100.000 ha rừng nghèo kiệt ở Tây Nguyên sang trồng cao su đã được khởi động trở lại. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 200/TB-VPCP ngày 8 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Việc ban hành văn bản hướng dẫn cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng cao su như đối với trồng rừng bằng cây lâm nghiệp khác phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.