Thu thập, khai thác CSDL tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Dự thảo Nghị định này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải đảo (sau đây gọi là thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường); trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Theo dự thảo, việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải bảo đảm tính chính xác, trung thực, khoa học, khách quan; tập hợp, quản lý được đầy đủ các nguồn thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; lưu trữ, bảo quản đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, thuận tiện; tổ chức có hệ thống phục vụ thuận tiện khai thác và sử dụng, phát huy hiệu quả, tiết kiệm chung cho xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; được công bố công khai và được quyền tiếp cận theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa – Internet

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Dự thảo nêu rõ, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được xây dựng phục vụ quản lý, khai thác, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu thuận tiện, hiệu quả; xây dựng cơ sở dữ liệu phải phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, chuyên ngành và định mức kinh tế – kỹ thuật.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường bao gồm: a- Bố trí mặt bằng, xây dựng các công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị; b- Trang bị các trang thiết bị cần thiết; c- Xây dựng hạ tầng mạng phục vụ hoạt động của cơ sở dữ liệu; d- Thiết kế, tạo lập cơ sở dữ liệu; đ- Thu thập, chuẩn hóa, nhập dữ liệu; e- Lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trong cơ sở dữ liệu; g- Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, tổ chức bộ máy cán bộ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu; h- Vận hành thử, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu; k- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan được giao quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường xây dựng các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát để duy trì cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng kế hoạch bảo đảm thường xuyên, liên tục, định kỳ cập nhật nội dung cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng và thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin; xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ, sao lưu, dự phòng, phục hồi dữ liệu, các giải pháp về đảm bảo hiệu suất vận hành cao và sẵn sàng hệ thống cao; tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.