Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 18/09/2008, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 59,8 triệu USD, nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường tính cạnh tranh cho ngành nông nghiệp. Khoản tiền này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cho các nước có thu nhập thấp vay, được sử dụng cho Dự án Tăng cường tính cạnh tranh cho ngành nông nghiệp.

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ chính phủ trong việc phát triển ngành nông nghiệp theo định hướng thị trường, góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo.

Dự án tập trung vào các nông trại và nông hộ nhỏ tại tám tỉnh miền trung Việt Nam, có kết hợp với các doanh nghiệp nông nghiệp. Việc tăng cường khả năng tiếp thị cho các nông hộ và nông trại, thông qua việc cung cấp công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nông nghiệp, và khuyến khích kết nối giữa các tổ chức nông dân và doanh nghiệp.

Thông qua dự án để kết nối bốn tác nhân chính để tạo ra các mối quan hệ đối tác công – tư nhằm tăng cường tính cạnh tranh của ngành nông nghiệp: (1) nông trại, nông hộ nhỏ, (2) doanh nghiệp nông nghiệp (địa phương, trung ương, trong và ngoài nước), (3) chính quyền (trung ương và địa phương) và (4) các tác nhân cung cấp công nghệ và cộng đồng nghiên cứu nói chung.

Thông tin chi tiết về dự án có thể tham khảo tại trang Web: http://web.worldbank.org