Hội nghị đối thoại về phát triển nông thôn

Sáng 12/09, tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội thảo Đối thoại về phát triển nông thôn cho khu vực Miền Trung. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Hồ Xuân Hùng chủ trì hội nghị với sự tham gia của 80 đại biểu đại diện lãnh đạo các tỉnh Miền Trung từ Nghệ An đến Ninh Thuận, lãnh đạo một số ngành ở Trung ương và địa phương, đại diện các nhóm dự án quốc tế về phát triển nông thôn tại Việt Nam.

Xuất phát từ thực tiễn, hơn 73% dân số cả nước ở nông thôn,  quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, đất sản xuất nông  nghiệp bị thu hẹp… nhất là khi Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), nông thôn Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải có chiến lược và chính sách phát triển nông thôn phù hợp.

Để huy động trí  tuệ, kinh nghiệm và sự tham vấn của cộng đồng các tổ chức quốc tế, các bộ,  ngành, các nhà nghiên cứu, các đối tượng liên quan trực tiếp từ Trung ương đến  địa phương, trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển nông thôn. Hội nghị  lần này bàn về các cơ chế chính sách và các mô hình hiện hành về phát triển nông  thôn, phân tích và đề xuất các chính sách cho giai đoạn mới; đề xuất chương  trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Chiến lược phát triển nông thôn cho đến  năm 2020.