Hội thảo về du lịch biển Việt Nam

ThienNhien.Net – "Thiên nhiên – Nguồn Tài nguyên Du lịch với trọng tâm là Phát triển Du lịch biển bền vững tại Việt Nam" là nội dung buổi hội thảo chuyên đề về du lịch biển Việt Nam diễn ra tại Nha Trang hôm nay, ngày 15/06/2007.
Buổi hội thảo có sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trọng tâm của cuộc hội thảo chính là các vấn đề về phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

Các chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tham gia hội thảo đã đưa ra cảnh báo liên quan đến các vấn đề ô nhiễm và huỷ hoại môi trường. Đồng thời, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển du lịch bền vững và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và hoạt động đó.