Việt Nam: Thu hút vốn đầu tư vào các dự án cơ chế phát triển sạch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007-2010, trong đó yêu cầu tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án thuộc cơ chế phát triển sạch (CDM).

Việt Nam cũng sẽ khuyến khích cải tiến công nghệ, tiếp nhận, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh các hoạt động điều tra cơ bản nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các công ước và nghị định về biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đẩy mạnh quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên, môi trường, khí hậu, giảm lượng phế thải nhà kính.

Mục tiêu của Kế hoạch là huy động mọi nguồn lực nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2007-2010 của đất nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp vào việc tổ chức thực hiện Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và Cơ chế phát triển sạch