Chất lượng nước các sông Cầu, Nhuệ – Đáy và Đồng Nai – Sài Gòn đang suy giảm

Chiều 12/4, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã công bố hiện trạng môi trường quốc gia năm 2006, với chủ đề môi trường nước 3 lưu vực sông: sông Cầu, sông Nhuệ – Đáy và sông Đồng Nai – Sài Gòn.

Theo đó, chất lượng nước sông của các lưu vực này đang bị suy thoái nghiêm trọng, nhất là ở các đoạn sông chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp và làng nghề.

Nguyên nhân là do nước thải ở các hoạt động sản xuất công nghiệp, sinh hoạt không được xử lý đã và đang thải trực tiếp vào các dòng sông. Nhiều nơi chất lượng nước suy giảm mạnh, chỉ tiêu như BOD5, COD, NH4, tổng N, tổng P cao hơn nhiều lần tiêu chuẩn.