Phát hiện san hô hóa thạch dưới đáy sông Hương

Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan vừa phát hiện hàng trăm di vật san hô hóa thạch từ đáy sông Hương. Những san hô hóa thạch này bên trong có nhiều sinh vật biển cũng đã hóa thạch.

Theo ông Hồ Tấn Phan, sông Hương là một di chỉ văn hóa lớn, bảo lưu dưới đáy nhiều trầm tích địa chất và nhiều nền văn hóa. Việc tìm thấy san hô hóa thạch sẽ giúp cho việc nghiên cứu sông Hương có thêm nhiều hướng mở.

Trước đây, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan đã thu gom được trên 10.000 di vật gốm sứ của nhiều nền văn hóa khác nhau từ đáy sông Hương.