11 tỷ đồng ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Việt Nam dành hơn 11 tỷ đồng cho chương trình "trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”
Việt Nam dành hơn 11 tỷ đồng cho chương trình “trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”
Theo Thông tấn xã Việt Nam ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bố trí 11,15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ năm 2006 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý chưa phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các đề tài và dự án của “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho Chương trình thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đề án “Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”).
Ngoài ra, bố trí 591 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế năm 2006 đã được Thủ tướng Chính phủ giao chưa phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua trang thiết bị cho Văn phòng Chương trình và chi hoạt động của Ban Điều hành Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp.