Chế biến thủy sản không được gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư quy định một số nội dung về quản lý môi trường trong chế biến thủy sản (CBTS); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động CBTS và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về môi trường đối với cơ sở CBTS.

Theo đó, chủ các cơ sở đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện một hay một số các biện pháp cần thiết, như: di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch, tiến hành nâng cấp nhà xưởng, cải tiến công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, xử lý nước thải…

Cụ thể, chủ cơ sở chế biến thủy sản thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, nếu dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.
Đối với chất thải rắn, chủ cơ sở phải thu gom, phân loại tại nguồn thành các nhóm: phụ phẩm có thể tận dụng, chất thải rắn sản xuất, chất thải rắn sinh hoạt và các chất thải rắn này phải được chứa đựng trong các dụng cụ chứa kín đảm bảo vệ sinh, định kỳ chuyển đến cơ sở chế biến tiếp theo; hoặc đem xử lý tiêu hủy, chôn lấp ở địa điểm quy định.

Chủ cơ sở phải có biện pháp thu gom và xử lý nước thải tại hệ thống xử lý của cơ sở hoặc của các khu công nghiệp, khu CBTS tập trung, bảo đảm nước thải trước khi thải ra môi trường tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu quy định theo tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải phải bảo đảm không làm ô nhiễm đất, nước ngầm, nước ao hồ và sông ngòi xung quanh. Đồng thời, chủ cơ sở bắt buộc phải có giấy phép xả thải ra môi trường.

Ngoài ra, chủ cơ sở cũng phải có trách nhiệm kiểm soát và xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng đạt các chỉ tiêu theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm của các khu CBTS tập trung trên địa bàn và có biện pháp kịp thời giải quyết tình trạng ô nhiễm này; đồng thời quy hoạch các khu CBTS tập trung để di dời cơ sở CBTS gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.