UNDP và Hà Lan hợp tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho khối doanh nghiệp tại Việt Nam

Đại sứ quán Hà Lan và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp ra mắt dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp” (ACE-Biz). Dự án đã góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho khối doanh nghiệp Việt Nam.

Dự án ACE-Biz nhằm đóng góp cho sự chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn và các-bon thấp của Việt Nam, bằng cách chuyển đổi mô hình kinh doanh thông qua việc xây dựng các hướng dẫn tuần hoàn, triển khai các chương trình tăng cường năng lực.

Đồng thời, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xây dựng và thí điểm chứng nhận về chất lượng để tăng cường hoạt động trao đổi nguyên vật liệu thứ cấp và sản phẩm tái chế thông qua thị trường trực tuyến.

Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam và Đại sứ Hà Lan ký kết hợp tác dự án.

Dự án sẽ xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp các nguyên tắc thiết kế tuần hoàn và áp dụng mô hình tuần hoàn nước thải công nghiệp, cải thiện tính bền vững và hiệu quả của hoạt động tái chế.

Bên cạnh đó, dự án sẽ thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp Việt Nam về sản xuất bền vững, các mô hình kinh doanh tuần hoàn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các hoạt động hợp tác của dự án hướng đến sự thay đổi và thiết lập nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế bền vững thông qua kết nối và duy trì mạng lưới các doanh nghiệp tuần hoàn tiên phong.

Một hợp phần quan trọng khác của dự án sẽ thiết lập mô hình xử lý tuần hoàn nước thải công nghiệp, chứng minh tính kinh tế của mô hình, tạo cơ sở thực tiễn và khuyến khích việc nhân rộng mô hình tương tự ở các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác.

Những nỗ lực hợp tác của Đại sứ quán Hà Lan và UNDP sẽ góp phần trong việc đạt được một số mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm: việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế; công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng; tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm; hành động khí hậu. Những nỗ lực này sẽ đóng góp cho môi trường xanh và sạch hơn dựa trên các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và hòa nhập xã hội.

Dự án ACE-Biz đánh dấu một bước quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. Dựa trên thành công của Chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp được thực hiện vào năm 2022, đã đào tạo hơn 104 doanh nghiệp và hỗ trợ 7 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chuyển đổi và áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn. Dự án lần này sẽ góp phần giải quyết những hạn chế và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam.